قالب ABS

از قدیم برای قالب بندی و نگهداری بتن ابزارهای مختلفی مثل چوب و قالبهای فلزی با ابعاد مختلف ساخته شده و میشود که ببشترین کاربد را در بتن ریزی دارد. این نوع قالبها که به قالب بتنی معروف است و بیشترین کاربرد را در قالب بندی بتن دارد از جنس آهن است که هر قالب